Klauzula informacyjna dla pacjenta

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  helios.strzegom@wp.pl tel. 74 856 31 80

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji praw i obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń medycznych.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości realizowania świadczeń medycznych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami opieki zdrowotnej – w tym przetwarzanie związane z udzielaniem świadczeń medycznych (rejestracja, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, odbieranie i przechowywanie Pani/Pana zgody w zakresie upoważnienia innych osób do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielenia tym osobom informacji o stanie Pani/Pana zdrowia), prowadzeniem dokumentacji medycznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • w celu zapewnienia profilaktyki zdrowotnej – w tym informowanie o planowanych działaniach prozdrowotnych, możliwości udzielania świadczenia medycznego – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego – w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub innymi właściwymi przepisami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 • w celu realizacji obowiązków prowadzenia ksiąg rachunkowych – w tymwystawianie rachunków/faktur za wykonane usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem prowadzonej działalności, ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • w celach marketingowych – w tym wysyłanie ofert świadczonych usług, informacji o usługach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:

 • członkom władz Administratora
 • wspólnikom, pracownikom Administratora
 • zewnętrznej firmie rachunkowej (obsługa kadrowo-płacowa)
 • zewnętrznemu usługodawcy – obsługa księgowa
 • zewnętrznemu usługodawcy IT
 • osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta
  oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła lub wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.
 • Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 • Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 • Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora są przetwarzane do czasu wypełnienia tych interesów.
 • Dane przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/ Pani zgody –  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej wycofaniem.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11) W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/ Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.