Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c., 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  helios.strzegom@wp.pl tel. 74 856 31 80

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4) Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Monitoring wizyjny obejmuje obszar: korytarzy, rejestracji.

6) Wchodząc w obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/ Pan zgodę na rejestrację wizerunku.

7) Pani/ Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9) Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni.

10) Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

12) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.