Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Helios s.c. 58-150 Strzegom, ul. Armii Krajowej 23.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  helios.strzegom@wp.pl tel. 74 856 31 80

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż przez okres 5 lat wyznaczony przez Administratora.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/ Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

 

 ………………………………………………………….

                         (data i podpis)

Klauzula zgody dla potrzeb rekrutacji

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 ………………………………………………………….

                         (data i podpis)